Διαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων

Οι καταρτιζόμενοι θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση τόσο κατά την υλοποίηση του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίδεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση κατάρτισης.

Ο τρόπος εξέτασης θα είναι:

  • Με μια ενδιάμεση εργασία που θα παραδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών.
  • Με μια τελική εργασία που θα παραδίδουν με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης.
  • Με εξετάσεις οι οποίες θα διεξάγονται στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα αφορούν το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της διδαχθείσας ύλης .

Η τελική βαθμολογία θα υπολογίζεται :

Τελική βαθμολογία = 10% Πρώτης Εργασίας + 20% Τελικής Εργασίας + 70% Τελικής Εξέτασης

Τα θέματα των εργασιών και των γραπτών εξετάσεων θα ορίζονται από επιτροπή σπουδών που θα έχει και την ευθύνη της βαθμολόγησης.

Πιστωτικές μονάδες Προγράμματος

Δυνατότητες αξιοποίησης πιστωτικών μονάδων σε προγράμματα ΑΕΙ ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος διάρκειας 120 ωρών ο καταρτιζόμενος προτείνεται να λαμβάνει 20 διδακτικές μονάδες (ECTS) κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση το οποίο εξασφαλίζει τις διαδικασίες πλήρους αναγνώρισης της κατάρτισης.

ΠΕΓΑ Πληροφοριακά Συστήματα

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.1 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Παρασκευή Τσούτσα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα:  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Συντονιστής: Δρ. Εµίρης ∆ηµήτριος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Στεφάνου Κων/νος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής