Πληροφορίες

Το πρόγραμμα  αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αρχικά σε βασικά θέματα πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και στη συνέχεια στην εκμάθηση ενός ERP συστήματος. Περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε κάποιο από τα πακέτα ERP-CRM-BI που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά. Η εργαστηριακή εξάσκηση θα γίνει με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων ERP τα οποία είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ένα από τα βασικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς των νέων τεχνολογιών σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες είναι η αδυναμία των προγραμμάτων σπουδών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής όπως αυτές διαμορφώνονται από τον ταχύ ρυθμό των εξελίξεων της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η συνεχής ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Επιπλέον η οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ εστιάζει είτε στη Διοίκηση/Οικονομία Επιχειρήσεων είτε στην πληροφορική με αποτέλεσμα να παρατηρείτε μια έλλειψη για προγράμματα σπουδών με διεπιστημονικό αντικείμενο, δηλαδή προγράμματα που συνδυάζουν την πληροφορική με τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευση στη χώρα μας είναι να παράγει στελέχη για την αγορά εργασίας με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν αφ’ ενός μεν τις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και να είναι σε θέση λόγω της ευρύτερης κατάρτισης τους να προσαρμόζονται στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στην διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Παρ όλα αυτά υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι σχολών της περασμένης δεκαετίας που οι σπουδές στους στην πλειοψηφία χαρακτηρίζονται από προγράμματα σπουδών με παραδοσιακό αντικείμενο. Οι επιλογές που έχουν οι συγκεκριμένοι για να μην βγουν εκτός της αγοράς εργασίας είναι να καταρτιστούν με σεμινάρια στις νεότερες τεχνολογίες και ειδικά στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν καθημερινά στην εργασία τους.

Η αγορά εργασίας έχει ήδη προηγηθεί και αναζητεί στελέχη που θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τον ρόλο και την σημασία των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων καθώς και την εφαρμογή τους στην παραγωγή. Ήδη ο πυρήνας των εργασιών σε πολλές επιχειρήσεις βασίζεται σε λύσεις που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων. Πολλές φορές τα συστήματα αυτά καθώς και οι αντίστοιχες επιχειρησιακές διεργασίες και λειτουργίες αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο. Υπάρχει επομένως η ανάγκη για στελέχη που θα διαχειρισθούν τόσο την τεχνολογική πλευρά του συστήματος όσο και την αντίστοιχη επιχειρησιακή. Τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις προοπτικές στην χρήση της πληροφορικής, τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές της πληροφορικής μπορούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες τους, την επίδραση της πληροφορικής στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς επίσης και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που δημιουργούνται από την εφαρμογή της.

Μόνο με αυτό τον τρόπο, όπως έχει δείξει και η εμπειρία πολλών δυτικοευρωπαϊκών ιδρυμάτων θα επιτύχουμε την παραγωγή ικανών στελεχών που θα είναι σε θέση να συμβάλουν σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών και επιχειρήσεων που θα τους απασχολήσουν.

Οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν κατά τη διδασκαλία του προγράμματος θα δίνουν έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Τα αποκτηθέντα προσόντα των καταρτιζομένων σχετίζονται με τις ανάγκες του επαγγέλματος στην πράξη. Οδηγούν σε βελτίωση των όρων σταδιοδρομίας των αποφοίτων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους.

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης να επιμορφωθούν στο πεδίο της εξειδικευμένης γνώσης των πληροφοριακών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα σε ένα ERP που θα χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα με σκοπό να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία.

ΠΕΓΑ Πληροφοριακά Συστήματα

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.1 Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Παρασκευή Τσούτσα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα:  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Συντονιστής: Δρ. Εµίρης ∆ηµήτριος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Στεφάνου Κων/νος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής