Διαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων

Οι απόφοιτοι θα βαθμολογούνται ανά θεματική ενότητα, αφενός κατά ένα ποσοστό 30% με τη συμμετοχή τους στα case studies, 30% με τη συμμετοχή τους σε επιμέρους γραπτές και προφορικές εργασίες και 40% με την τελική εργασία, η οποία θα είναι με τη χρήση της τεχνικής των πολλαπλών απαντήσεων και πρακτικών θεμάτων.  Εφόσον ο εξεταζόμενος συμπληρώσει 50% και πάνω της βαθμολογίας θα λαμβάνει πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.  Προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαιώσεων αποτελεί το ότι ο συμμετέχων δεν θα έχει απουσίες περισσότερο από το 10% του συνόλου των ωρών του προγράμματος.  Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν επιτύχει στην εξέτασή τους, αλλά έχουν απουσίες περισσότερες του επιτρεπόμενου ορίου, θα λάβουν βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ότι παρακολούθησαν το πρόγραμμα αλλά ανεπιτυχώς.  Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, και εφόσον έχει καθοριστεί η εξέταση δεν είναι δυνατόν να επανεξετασθεί ο κρινόμενος.

Πιστωτικές μονάδες Προγράμματος

Δυνατότητες αξιοποίησης πιστωτικών μονάδων σε προγράμματα ΑΕΙ ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Το πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα παροχής 14 πιστωτικών μονάδων σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι θα παραλάβουν μετά την επιτυχή εκπόνηση της τελικής εργασίας των το Πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αιτήσεις συμμετοχής σε:

  • παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • κατατακτήριες εξετάσεις,
  • μεταπτυχιακά προγράμματα
  • εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

ΠΕΓΑ Λογιστικής

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 2.2 Χρηματοοικονομικά
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευδοκία Τσιφόρα, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα : Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Συντονιστής: Δρ. Χατζόγλου Πρόδροµος, Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Συντονιστής: Δρ. Παπαηλίας Θεόδωρος, Καθηγητής