Πληροφορίες

Το  πρόγραμμα στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στον γεωργικό τομέα. Ο ελληνικός αγροτικός τομέας τις τελευταίες δεκαετίες απώλεσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του με αποτέλεσμα σήμερα παρότι η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης να εισάγονται το 75% των αγροτικών προϊόντων που καταναλώνονται. Οι λόγοι που οδήγησαν την ελληνική αγροτική παραγωγή σε αυτήν την αποδιοργάνωση είναι η ελλιπείς εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, η λανθασμένη χρήση των επιδοτήσεων, η έλλειψη σχεδιασμού αλλά και η απουσία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα είχαν τη δυνατότητα αλλαγής προσανατολισμού. Το εκπαιδευτικό σύστημα παρείχε επιστημονικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, αλλά δεν παρείχε στο δυναμικό αυτό την δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης και εμπλουτισμού των γνώσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν η δημιουργία χάσματος μεταξύ των μεθόδων παραγωγής στην ελληνική αγροτική παραγωγή και των σύγχρονων τάσεων. Η έλλειψη εκσυγχρονισμού απαξίωσε την γεωργική παραγωγή. Σήμερα μέσα από τα προγράμματα δια βίου μάθησης δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης του έμψυχου δυναμικού και αναπλήρωσης της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επιστημόνων που θα συμμετάσχουν ώστε να εφοδιάζονται με γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τα εργαλεία χρηματοδότησης που παρέχονται, τις σύγχρονες μεθόδους καλλιεργειών, την αύξηση της παραγωγικότητας των αγροτικών μονάδων, την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων.

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού αποτελούν η ενημέρωση και διδασκαλία των εκπαιδευομένων στις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, στην εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της Ελληνικής υπαίθρου, το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ο νέος αναπτυξιακός νόμος και οι δυνατότητες που δίνει. Εκτός από την διδασκαλία στην αίθουσα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό χώρο μέσα από πρακτική άσκηση που θα λάβει χώρα κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε θεματικές ενότητες και σε πρακτική άσκηση. Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στο να παράσχουν στους ενδιαφερόμενους την πληροφόρηση και γνώση για μεθόδους καλλιεργειών που δίνουν στην Ελληνική γεωργία συγκριτικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων καλλιέργειας είτε στον ανοικτό αγρό είτε σε θερμοκηπιακές μονάδες. Θα γνωρίσουν τους τρόπους βελτιστοποίησης της χρήσης των διαθέσιμων πόρων καθώς και τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα έχουν την δυνατότητα να δουν σε λειτουργία όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες στα εργαστήρια και στις εγκαταστάσεις των σχολών.

ΠΕΓΑ Γεωργικής Παραγωγής

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 1.4 Γεωργία - Αλιεία - Κτηνοτροφία
Επιστημονικά ΥπεύθυνοςΔρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αν. Καθηγητής
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
Τμήματα: Τεχνολόγων Γεωπόνων, Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικής Βιοσυστημάτων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τμήμα: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Συντονιστής: Δρ. Κίττας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Συντονιστής: Δρ. Αγγελόπουλος Σταμάτης, Αν. Καθηγητής

 

Ενημερωτικό Υλικό

ΠΕΓΑ Γεωργικής Παραγωγής Λήψη (89.2 KiB)