Διαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ΦΕΚ 1228/23-6-2009. Ειδικότερα, για τη διαδικασία αξιολόγησης των αποφοίτων και τον τρόπο πιστοποίησης θα ακολουθηθούν τα άρθρα 7 (Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων) και 8 (Διεξαγωγή Π.Δ.Β.Ε.) του ΦΕΚ 1228/23-6-2009.

Διαδικασία αξιολόγησης
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες είτε θα εξετάζονται είτε θα εκπονούν εργασία (ανάλογα με τη μέθοδο που θα επιλέξει ο εκπαιδευτής της εκάστοτε θεματικής ενότητας ή υποενότητας) και βάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης ή αντίστοιχα βάσει της βαθμολογίας της εργασίας και υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Πιστοποιητικό Συμμετοχής που θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Ειδικότερα, η διαδικασία αξιολόγησης θα περιλαμβάνει:

  • Παράδοση συμπληρωμένων φύλλων έργου μετά από κάθε πρακτική δραστηριότητα (μελέτη ή εργαστηριακή άσκηση) τα θα οποία αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό
  • Τεστ τεκμηρίωσης γνώσεων το οποίο θα δίδεται από τον εκπαιδευτικό και θα συμπληρώνεται στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας (Α και Β)
  • Θα υπάρξει η δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ τεκμηρίωσης γνώσεων μέσω της δυναμικής ιστοσελίδας του προτεινόμενου ΠΕΓΑ και της πλατφόρμας Open-Class του εκάστοτε ιδρύματος.
  • Εκπόνηση τελικού project. Το prοject παρουσιάζεται σε ανοιχτή παρουσίαση και αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό.

 

Πιστωτικές μονάδες Προγράμματος

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το ΦΕΚ 1228/23-6-2009 θα χορηγεί πιστωτικές μονάδες με τη προϋπόθεση της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος. Επειδή το περιεχόμενο του προγράμματος θα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου οι πιστωτικές αυτές μονάδες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από τους αποφοίτους σε ΜΠΣ (Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών) του Ιδρύματος ή άλλων ΑΕΙ της χώρας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΦΕΚ 1228/23-6-2009 περί Αναγνώρισης και μεταφοράς Διδακτικών Ενοτήτων – Αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας, η επιτυχής παρακολούθηση Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. αναγνωρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συναφές Π.Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου Προγράμματος. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας με μία ή περισσότερες Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν μπορεί να αφορά σε αριθμό ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας του Π.Δ.Β.Ε. Για την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου Π.Δ.Β.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 20

ΠΕΓΑ Πηγών Ενέργειας

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 1.1. Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΕΓΑ:
Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Καθηγητής
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών
Συντονιστής: Δρ. Ανδρίτσος Νικόλαος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Συντονιστής: Δρ. Καλδέλλης Ιωάννης, Καθηγητής

 

Ενημερωτικό Υλικό

ΠΕΓΑ Πηγών Ενέργειας Λήψη (191.6 KiB)