Πληροφορίες

Το ΠΕΓΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την επιμόρφωση των μηχανικών σε θέματα μικρής ή μεγάλης ισχύος εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία μπορεί να βρουν εφαρμογή τόσο σε κτίρια όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το ΠΕΓΑ χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος και αφορούν τις σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται α) στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ (μικρής ή μεγάλης ισχύος) και β) στις αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις.

Η χρήση εργαστηριακών ασκήσεων σε ορισμένες θεματικές ενότητες και η πρακτική άσκηση σε συνεργασία με τοπικές βιομηχανίες/εταιρίες αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την αγορά εργασίας και την επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων μηχανικών. Η μέτρηση του βαθμού απόδοσης επίπεδου ηλιακού συλλέκτη, η εργαστηριακή μέτρηση του βαθμού απόδοσης πλαισίου φωτοβολταϊκών στοιχείων σε συνάρτηση με τη γωνία κλίσεως, η μέτρηση μεγεθών του ανέμου και η εργαστηριακή παρακολούθηση-μέτρηση μεγεθών κατά την λειτουργία ανεμογεννήτριας αποτελούν ορισμένες χαρακτηριστικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα εμπλουτίσουν τις άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις του ΠΕΓΑ.
Ο συνδυασμός γνώσεων στις ΑΠΕ και στην τεχνολογία αντιρρύπανσης προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διδασκαλία των προηγμένων τεχνολογιών αντιρρύπανσης και των εφαρμογών τους στην επεξεργασία ειδικών κατηγοριών αποβλήτων που δεν είναι συμβατά για τη κλασική βιολογική επεξεργασία (βιολογικός καθαρισμός) όπως ενδεικτικά τα απόβλητα ελαιοτριβείων και επεξεργασίας ελιάς, απόβλητα γαλακτοβιομηχανιών, απόβλητα βαφείων, κ.α. Οι προηγμένες αυτές τεχνολογίες μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή ως προεπεξεργασία ούτως ώστε αυτά να καταστούν συμβατά για κλασική βιολογική επεξεργασία. Πολλές από τις προηγμένες μεθόδους διαχείρισης-οξείδωσης βιομηχανικών αποβλήτων βρίσκονται ήδη στο στάδιο της εφαρμογής ενώ αρκετές δοκιμάζονται σε πλήρη κλίμακα.

Οι προηγμένες αυτές τεχνολογίες είναι διάφορες φυσικοχημικές, θερμοχημικές και ηλεκτροχημικές διεργασίες, σύνθετες στη φύση τους και την εφαρμογή τους. Θα τονιστούν: 1) όλα τα τεχνολογικά-επιστημονικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών, 2) ο σχεδιασμός τους, 3) η σωστή επιλογή τους - εφαρμογή τους ανάλογα με τη φύση των βιομηχανικών αποβλήτων και τα χαρακτηριστικά της παροχής και 4) μελέτες εφαρμογής στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. (case studies).

Τέλος, η διαχείριση – επεξεργασία στερεών αποβλήτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή τοξικά και συνεπώς η διαχείρισή τους – διάθεσή τους είναι προβληματική διότι συσσωρεύονται και εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση εδαφών και επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα στερεά απόβλητα: λυματολάσπη, ιπτάμενη τέφρα, απόβλητα που περιέχουν βαριά μέταλλα, απόβλητα αποτέφρωσης, λάσπες που περιέχουν τοξικές ουσίες όπως PCBs, κ.α. Θα καλυφθούν οι δύο ενδεδειγμένες για την περίπτωση αυτή τεχνολογίες διαχείρισης τοξικών στερεών αποβλήτων. Θα τονιστούν όλα τα τεχνολογικά-επιστημονικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και οι διεργασίες των αντίστοιχων τεχνολογιών, η σωστή επιλογή τους - εφαρμογή τους ανάλογα με τη φύση και τη σύσταση των στερεών αποβλήτων και μελέτες εφαρμογής στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. (case studies). Π.χ. η αδρανοποίηση στερεών αποβλήτων σε προϊόντα τσιμέντου ήδη χρησιμοποιείται σε πλήρη κλίμακα ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες τεχνολογίες αδρανοποίησης βρίσκονται υπό μελέτη σε πιλοτική κλίμακα. Οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας χρησιμοποιούνται σε πλήρη κλίμακα.

ΠΕΓΑ Πηγών Ενέργειας

Στοιχεία Προγράμματος

Θεματική Ενότητα: 1.1. Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος ΠΕΓΑ:
Δρ. Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Καθηγητής
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ιδρύματα-Τμήματα που Συμμετέχουν στο ΠΕΓΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών
Συντονιστής: Δρ. Ανδρίτσος Νικόλαος, Καθηγητής

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Συντονιστής: Δρ. Καλδέλλης Ιωάννης, Καθηγητής

 

Ενημερωτικό Υλικό

ΠΕΓΑ Πηγών Ενέργειας Λήψη (191.6 KiB)