Τα Προγράμματα για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ), απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και κατόχους ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής.

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς δίδακτρα, και μετά από επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος και πιστοποίηση των γνώσεών τους, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό κατάρτισης από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας συνοδευόμενο από ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) κατά το Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων. Επειδή το περιεχόμενο του προγράμματος είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, οι πιστωτικές αυτές μονάδες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από τους αποφοίτους σε ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών) του Ιδρύματος ή άλλων ΑΕΙ της χώρας.  

Προκειµένου να δηλώσουν συµµετοχή για να συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα Επιµόρφωσης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο µε το περιεχόµενο του προγράµµατος. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας στο συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα του προγράµµατος. Προτεραιότητα συµµετοχής θα δοθεί: α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών β) σε αποφοίτους χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επιπλέον κατά την επιλογή από τους υποψηφίους θα λαµβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία, εισόδηµα, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες).

 

Τα ΠΕΓΑ υλοποιούνται στα πλαίσια της πράξης "Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013", και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.